Normatywy kancelaryjno-archiwalne

Pracownicy spółka Archiwa Górnośląskie Sp. z o.o. posiadając wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe zajmują się opracowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla organów samorządowych, instytucji państwowych czy spółek prawa handlowego.

W skład normatywów wchodzą:

1)Instrukcja kancelaryjna

2)Jednolity rzeczowy wykaz akt

3)Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (zwana potocznie instrukcją archiwalną)

Wedle potrzeb Klienta firma nasza opracowuje również dokumentację niezbędną do przygotowania i przystosowania budynków lub lokali pod potrzeby archiwów zakładowych. Niniejsza dokumentacja uwzględnia wytyczne i zalecenia przedstawiane we wszystkich rozporządzeniach i normach dotyczących archiwizacji, przechowywania dokumentacji oraz organizacji pomieszczeń archiwalnych. Dokumenty te ułatwiają organizację archiwów od podstaw.

W skład dokumentacji organizacyjnej wchodzą:

1)Projekt organizacyjny

2)Instrukcja technologiczna

Tworzymy dokumenty organizujące pracę z materiałami niejawnymi w jednostkach posiadających kancelarię tajną i wytwarzających dokumenty opatrzone klauzulami niejawności.

1)Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi

Oferujemy również pomoc przy opracowaniu normatywów dotyczących obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, jej kontroli oraz archiwizacji. 

1)Instrukcja obiegu i kontroli dokumentacji księgowej

2)Instrukcja postępowania z dokumentacją księgową dot. realizacji projektów unijnych